กฏ – กติกา

สมาชิกที่ได้เข้ามาร่วมสนุกกับเรา  กรุณาอ่าน กฏ – กติกา ของเว้บไซต์ให้ครบถ้วน

เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฏ – กติกา ของเราโดย

สมบรูณ์แล้ว

……………………………………………………………………………………………………

สำหรับสมาชิกเก่า ในการร่วมสนุกแต่ละครั้ง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

อย่างถี่ถ้วน ก่อนจะทำการเล่น   เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเว็บไซต์

นอกจากนี้ต้องตวรจสอบสถานะการเล่นของท่าน อย่างสม่ำเสมอ

……………………………………………………………………………………………………

เว็ปไซต์ของเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า อนึ่ง หากมีการเปลี่ยน แปลงใด ๆ จะมีการพิมพ์แจ้งบนเว็ปไซต์นั้น ๆ

…………………………………………………………………………………………………………..

ท่านที่เป็นสมาชิกจะต้องเก็บหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของ ท่านไว้เป็นความลับ หาก

มีบุคคลอื่นใช้ หมายเลข สมาชิกและรหัส ผ่านของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการ

เดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพัน ที่ถูกต้องและท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น(อย่า

ลืมเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่สมาชิก ได้รับ password จากเรา)

…………………………………………………………………………………………………………..

ท่านสมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที หลังท่านได้เคลียร์ยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากได้ รับอนุมัติหรือการยืนยันจากเรา

…………………………………………………………………………………………………………..

หากเกิดความผิดพลาดในการโอน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เป็นการโอนผิดบัญชี เข้าไปใน

บัญชีของ สมาชิกไม่ว่ายอดการโอนนั้น จะขาดหรือเกินสมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบโดย

ทันที มิฉะนั้นทาง เราขอสงวนสิทธิที่จะ ไม่คืนเงินมัดจำจองท่านสมาชิก นั้น ๆ ตามเหตุผล

ที่เห็นสมควร

…………………………………………………………………………………………………………..

ทางเรามีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทาง ธุรกิจกับสมาชิกทุกท่านอย่าง

ไรก็ตาม เรา ขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดข้อตกลง หรือไม่ว่าจะ

เป็นการปิดบัญชีสมาชิก ที่เกิดจากเรา หรือความต้องการของสมาชิกก็ตาม การวางเดิมพันที่

วางไว้จะยังคงอยู่ และทางเราจะจ่าย เงินส่วนที่เหลือคืนให้ในบัญชีของท่านสมาชิก

…………………………………………………………………………………………………………..

กฎระเบียบต่างๆที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นใน web ที่ท่านใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้หรืออนาคต จะ

ถือฉบับที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆนั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวย

ความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ ระหว่างฉบับที่เป็นภาษา

อังกฤษกับฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆ หากมีข้อผิดพลาดการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

…………………………………………………………………………………………………………..

บอลเดี่ยวขั้นต่ำ 250 จ่ายต่อบิลไม่มีกำหนด บอลเสต็ปขั้นต่ำ 125 จ่ายต่อบิลไม่เกิน 500,000 บาท

…………………………………………………………………………………………………………..